Phần mềm cập nhật máy 3600 HDD Plus

14/01/2022 Đăng bởi: Arirang Việt Nam

File cập nhật Firmware 3600HDD Plus MSC_CST V0.65

- Cần cập nhật Firmware trước khi cập nhật bài hát

- Hướng dẫn xác định phiên bản Firmware và cách cập nhật Firmware mới

File cập nhật Firmware 3600HDD Plus MSC2133 V0.65 

- Cần cập nhật Firmware trước khi cập nhật bài hát

- Hướng dẫn  xác định phiên bản Firmware và cách cập nhật Firmware mới

Tải về

Bản cập nhật MSC_CST V0.65 

Bản cập nhật MSC2133 V0.65 

Gọi ngay